SeninSelasaRabuKamisJum'atSabtuMinggu
08.00 - 09.00
Neurologi Saraf
08.00 - 10.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 08.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
08.00 - 09.00
dr. Oki Haryanto Sp. S.
Neurologi SarafKonfirmasi
09.00 - 10.00
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPrektek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RSU Pindad
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi Saraf Praktek : Poli Umum RSU Pindad
13.00 - 14.00
Neurologi Saraf
13.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
13.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
14.00 - 15.00
Click on the department name to get additional info
SeninSelasaRabuKamisJum'atSabtuMinggu
08.00 - 09.00
Neurologi Saraf
08.00 - 10.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 08.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
08.00 - 09.00
dr. Oki Haryanto Sp. S.
Neurologi SarafKonfirmasi
09.00 - 10.00
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPrektek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RSU Pindad
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi Saraf Praktek : Poli Umum RSU Pindad
13.00 - 14.00
Neurologi Saraf
13.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
13.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
14.00 - 15.00
Click on the department name to get additional info