Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
08.00 - 09.00
Neurologi Saraf
08.00 - 09.00
dr. Oki Haryanto Sp. S.
Neurologi SarafKonfirmasi
09.00 - 10.00
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPrektek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RSU Pindad
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi Saraf Praktek : Poli Umum RSU Pindad
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologi Saraf
14.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
14.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Neurologi Saraf
18.00 - 19.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 18.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
18.00 - 19.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 18.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
08.00 - 09.00
Neurologi Saraf
08.00 - 09.00
dr. Oki Haryanto Sp. S.
Neurologi SarafKonfirmasi
09.00 - 10.00
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPrektek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
09.00 - 11.00
dr. Margaretta, SP.S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RSU Pindad
Neurologi Saraf
12.00 - 14.00
dr. Margaretta, SP.S
praktek khusus UMUM dan KONTRAKTOR
Neurologi Saraf Praktek : Poli Umum RSU Pindad
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologi Saraf
14.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
14.00 - 15.00
dr. Ihrul Prianza Sp. S
Neurologi SarafPraktek : Poli Umum RS Pindad
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Neurologi Saraf
18.00 - 19.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 18.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
Neurologi Saraf
18.00 - 19.30
dr. Roslaini. Sp. S
Neurologi SarafJadwal : 18.00 sd Selesai Praktek : Poli Umum RS Pindad
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info